ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ว่าด้วย  

              ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ของสถานประกอบกิจการเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  และจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบ และรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า  ตามแบบท้ายประกาศนี้

             กรณีนายจ้างได้ดําเนินการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  โดยมีวิศวกรไฟฟ้าเป็นผู้บันทึกผลการตรวจสอบ  ให้ถือว่าเป็นการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามประกาศฉบับนี้  

 


  เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทย อับบา จำกัด

ก่อตั้ง โดยทีมวิศวกรด้านระบบไฟฟ้า ที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ทำให้เรามีความเข้าใจในระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี จึงได้มารวมกัน
โดยวัตถุประสงค์ ที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่นั้น มาบริการเพื่อนำผลงานที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ได้รับผลงานที่ประทับใจสูงสุด

  งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

 บริการของเรา

 

งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

งานระบบไฟฟ้า
- งานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
- งานระบบแสงสว่าง, แสงสว่างฉุกเฉินและป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน
- งานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบ ATS
- งานซ่อมและบำรุงรักษา เช่น ไฟฟ้าแรงสูง,หม้อแปลง,MDB,Test VCB-ACB, Capacitor Bank,DB,LP
- งานซ่อมแก้ไขระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน เช่น Drop Fuse ขาด, ไฟช็อตไหม้หรือไฟฟ้าดับ, เป็นต้น

บริการตรวจสอบและเซ็นรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าประจำปี
- งานตรวจสอบด้วยกล้องภาพถ่ายความร้อน (Thermo Scan)
- งานตรวจสอบและเซ็นรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า โดยวิศวกร
- งานประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ปลอดภัยไว้ก่อน

 

เราทีมงาน " ไทย อับบา "  จากประสบการณ์ที่ได้รับมา ทำให้เราคำนึงถึง 

ความปลอดภัยในการทำงาน  

 

 


  เว็บบอร์ด

 
หัวข้อเรื่อง
ชื่อ
ดู/ตอบ
วันที่


  เข้าสู่ระบบ

QR Code

  เข้าชม Facebook